NN logo
NN logo

Disclaimer

Legal Fit is een initiatief van Sparklab onderdeel van Nationale-Nederlanden.

Met het bezoeken en gebruiken van onze website ga je akkoord met de onderstaande bepalingen.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website, wordt door Legal Fit uitdrukkelijk afgewezen. Aansprakelijkheid wordt wel aanvaard indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van (beleidsbepalende leidinggevenden van) Legal Fit. Legal Fit biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

Informatie op deze website

Legal Fit streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. Legal Fit streeft er ook naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze website aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. Legal Fit wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Voor een correcte werking van de modules kan je het beste de nieuwste versie van je internetbrowser en besturingssysteem gebruiken. Een voordeel daarbij is dat nieuwe versies van internetbrowsers meestal over betere beveiligingstechnieken beschikken dan oudere versies. Om te controleren of je de nieuwste versie van je browser hebt, kan je terecht op de website van je internetprovider. Daar vind je zo nodig gratis updates om je besturingssysteem optimaal beveiligd te houden.

Legal Fit aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Hoewel Legal Fit alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze website (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Legal Fit worden gewijzigd.

Eventuele op deze website verstrekte informatie over beleggingen of op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. Je dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met je assurantietussenpersoon dan wel je juridisch- of belastingadviseur voor je persoonlijke situatie te evalueren.

Registratie chatsessies

Met het starten van een chat geef je ons toestemming dit gesprek te registreren. Hiervoor kunnen we bij een eventueel vervolg de historie bekijken. Daarnaast meten wij de kwaliteit om deze service te verbeteren. De verzamelde gegevens gebruiken we alleen intern.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom zijn van Legal Fit dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze website. Deze websites worden niet door Legal Fit onderhouden en Legal Fit heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze websites. Legal Fit geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Legal Fit dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze website (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Legal Fit.

Virussen

Legal Fit garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.
Nationale-Nederlanden